Directeur - Vrij CLB Voor- en Noorderkempen

Zin in een leidinggevende uitdaging binnen CLB ?
Bouw je graag mee aan het CLB en de leerlingenbegeleiding van de toekomst?

Vrij CLB Voor- en Noorderkempen is een CLB met een uitgestrekte regio. Er wordt gewerkt vanuit 3 vestigingsplaatsen: Wijnegem, Essen en Brasschaat (hoofdzetel). We begeleiden ongeveer 29.000 leerlingen met zo’n 70 medewerkers. We zijn een professionele organisatie met een hart voor leerlingen, scholen en onze eigen medewerkers.

Gepubliceerd op: 1 maart 2024

Wij zoeken een voltijds directeur met ingang 1 september 2025

Als directeur van VNK ben je een gedreven, matuur en motiverend leider. Je draagt de gemeenschappelijke missie en visie uit en maakt de eigen kernwaarden zichtbaar. Samen met de coördinatoren, de beleidsondersteuners en het team CLB-medewerkers werk je aan een positief imago van het CLB, zet je in op een hedendaagse invulling van de CLB-opdracht en op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.

Je vervult 4 rollen: de rol van leider, manager, coach en netwerker (zie bijgevoegde functiebeschrijving). Het centrumbestuur ondersteunt je in de verschillende facetten van je opdracht. Waar nodig zal via coaching of professionalisering voorzien worden in ondersteuning.

Functiebeschrijving

Een directeur binnen Vrij CLB Voor- en Noorderkempen vervult 4 rollen:

- De rol van leider

- De rol van manager

- De rol van coach

- De rol van netwerker

Directeur als leider

De directeur draagt als leider de gemeenschappelijke missie en visie van de organisatie uit en bewaakt deze visie.

 • zorgt voor de vertaling van de gemeenschappelijke missie en visie van de organisatie naar de context van Vrij CLB Voor- en Noorderkempen
 • vervult zijn voorbeeldrol om de missie en visie naar alle medewerkers toe te communiceren en te bewaken en de medewerkers hiermee te inspireren
 • stimuleert een cultuur van ondernemerschap, zodat personeelsleden hun verantwoordelijkheid opnemen en initiatieven durven nemen die kaderen binnen de gemeenschappelijke missie en visie (volgens het principe van gedeeld leiderschap).

De directeur inspireert en betrekt medewerkers als leider bij de strategie & doelstellingen

 • operationaliseert de missie en visie in een strategie en daarbij horende doelstellingen
 • streeft naar een gemeenschappelijk gedragen verhaal door alle medewerkers hierbij te betrekken

De directeur past de principes van adaptief leiderschap toe om zo snel te kunnen inspelen op continue kleine veranderingen rondom ons.

 • is zich bewust van wat er gebeurt, zowel intern als extern. De directeur luistert naar alle stemmen binnen de omgeving en zorgt voor debat
 • gelooft in het groeipotentieel van medewerkers
 • zoekt zowel intern als extern naar goede samenwerking, houdt goede contacten met de scholen
 • weet de balans te houden tussen zijn dagelijkse werk en nieuwe, innoverende activiteiten
 • is in staat om op het juiste moment te handelen
 • schuift bij een verandering steeds de visie en de doelstelling van de verandering naar voren

Directeur als manager

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het CLB

 • zorgt voor omstandigheden en werkvoorwaarden zodat medewerkers hun werk naar behoren kunnen doen: de verschillende processen, systemen en hulpmiddelen zijn gekend en duidelijk, logisch op elkaar afgestemd en het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is

De directeur werkt samen met zijn bestuur

 • overlegt met het centrumbestuur en geeft verantwoording
 • geeft loyaal opvolging aan de beslissingen die worden genomen in het centrumbestuur

De directeur is verantwoordelijk voor het naleven van de bestaande regelgeving

 • is op de hoogte van de regelgeving, die van toepassing is op het CLB: onderwijs, vzw, personeel, gebouwen, veiligheid, welzijn, …
 • staat in voor de toepassing en opvolging van deze regelgeving en ondersteunt bij het omzetten van regelgeving in een arbeidsreglement

De directeur geeft autonomie waarbinnen de teams de vooropgestelde resultaten kunnen realiseren

 • geeft, aangepast aan de fase van zelforganisatie waarin een team zich bevindt, vertrouwen en autonomie aan zijn teams
 • heeft een duidelijk zicht op de te bereiken resultaten van elk team
 • geeft de teams ook de ruimte om zelfstandig aan de slag te gaan, binnen het speelveld van missie, visie, doelstellingen,…
 • streeft naar gelijkgerichtheid tussen de verschillende vestigingen, teams, …

De directeur durft te differentiëren

 • beschouwt zijn medewerkers als professionals maar…
 • … durft te differentiëren afhankelijk van het competentieniveau van de medewerkers en dit t.o.v. een taak en van het niveau van zelfsturing van het team

De directeur bewaakt dat de resultaten en het gedrag van de medewerkers beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen en zet daarbij in op de kwaliteiten van de medewerkers

 • voert een eerlijk en transparant evaluatiebeleid
 • zorgt ervoor dat dit evaluatiebeleid gepaard gaat met de nodige ondersteuning of coaching van de medewerker
 • past indien nodig sanctieprocedures toe

De directeur zorgt voor een goede communicatie tussen alle interne betrokken instanties

 • zorgt een sterke en efficiënte organisatiestructuur
 • zorgt voor een structuur waar alle verantwoordelijkheden heel duidelijk zijn
 • zorgt voor duidelijke communicatielijnen

De directeur creëert de juiste omstandigheden waaronder medewerkers optimaal kunnen functioneren

 • leeft de deontologische code na
 • zorgt voor een sterke leiderschapsstructuur waarbinnen de medewerkers optimaal kunnen functioneren
 • organiseert de nodige overlegmomenten en waakt over de uitvoering van de daar gemaakte afspraken

De directeur streeft naar een sterk welzijnsklimaat in de organisatie

 • werkt mee aan een goed werkklimaat
 • heeft oog voor het algemeen welzijn van de medewerkers
 • voert, conform de regelgeving, een lokaal welzijnsbeleid

De directeur voert een duurzaam personeelsbeleid

 • onderzoekt in overleg met zijn team de personeelsnoden en zorgt voor een adequate personeelsomkadering op basis van de toegewezen omkadering
 • is verantwoordelijk voor de aanwerving en introductie van nieuwe medewerkers
 • zorgt voor de organisatie van een goede (aanvangs)begeleiding van (nieuwe) medewerkers
 • stimuleert professionele vorming en dit conform het vormingsbeleid
 • heeft aandacht voor diversiteit op de werkvloer

De directeur voert een kwaliteitsvol administratief en financieel beleid

 • bewaakt de optimale besteding van de werkingsmiddelen
 • maakt de jaarlijkse begroting op en volgt deze op frequente basis op
 • zorgt ervoor dat het gemeenschappelijke boekhoudplan wordt opgevolgd
 • volgt het beheer en onderhoud van de infrastructuur op conform de regelgeving en met als doel het creëren van een aangename werkplek voor de medewerkers
 • werkt aan informatieveiligheid

Directeur als coach

De directeur stimuleert een veilig en participatief werk- en leerklimaat

 • creëert een cultuur waar medewerkers fouten mogen maken
 • durft zich ook kwetsbaar op te stellen
 • zorgt voor voldoende inspraakmogelijkheden
 • geeft steeds tijdig en op een constructieve wijze feedback
 • heeft aandacht voor een goed werkklimaat

De directeur is verantwoordelijk voor coaching en ondersteuning van zijn medewerkers en zijn teams

 • zet in op de vaardigheden van elke medewerker volgens een groei mindset en zoekt voor elke medewerker naar een optimaal evenwicht tussen uitdaging en vaardigheden
 • zet in op gepaste begeleiding van elk team, met het oog op ontwikkeling naar zelforganiserende teams
 • is verantwoordelijk voor coaching en ondersteuning van zijn medewerkers en teams met het oog op de toekomst
 • zorgt dat die rol effectief wordt opgenomen in de organisatie

Directeur als netwerker

De directeur werkt mee aan een positief CLB-imago

 • zorgt dat het CLB en het CLB-werk bekend is en blijft bij cliënten, partners ...
 • werkt mee aan een positief imago van het CLB

De directeur werkt constructief samen met de scholen uit zijn werkingsgebied

 • onderhoudt goede contacten met (directies van) scholen
 • werkt actief mee aan de samenwerkingsafspraken met de scholen en volgt de gemaakte afspraken op
 • neemt deel aan beleidsoverleg met vertegenwoordigers van scholen, scholengemeenschappen, schoolbesturen

De directeur maakt verbinding tussen de eigen organisatie en de buitenwereld

 • is het gezicht van het eigen CLB naar de buitenwereld toe
 • onderhoudt contacten op een proactieve wijze en zorgt ervoor dat het CLB door anderen als een relevante gespreks- en/of samenwerkingspartner wordt beschouwd ​​​​​​​

De directeur creëert, faciliteert & participeert actief aan netwerken (belanghebbendenmanagement)

 • houdt contact met en participeert aan relevante overlegmomenten met externe partners
 • sluit samenwerkingsverbanden af met relevante voorzieningen in de gezondheids- en welzijnssector
 • is verantwoordelijk voor de contacten met departement onderwijs, Agodi, de onderwijsinspectie …
 • handelt belangenconflicten op een goede manier af

De directeur is de spilfiguur tussen het eigen CLB en het Vrij CLB Netwerk

 • participeert en verzekert mee de goede werking van het Vrij CLB Netwerk
 • is loyaal en volgt de afspraken vanuit het Netwerk op
 • streeft naar gelijkgerichtheid binnen Vrij CLB Netwerk en zoekt naar mogelijkheden om dit te verwezenlijken

De directeur maakt actief deel uit van de regionale en provinciale CLB-structuren

 • neemt deel en verzekert mee de goede werking van de regionale en provinciale directeursvergaderingen (NROC, Codiva en Groot Forum)
 • streeft naar gelijkgerichtheid binnen de eigen provincie en zoekt naar mogelijkheden om dit te verwezenlijken

De directeur stimuleert een cultuur van ondernemerschap

 • biedt ruimte voor initiatieven en laat medewerkers experimenteren
 • geeft vertrouwen aan zijn medewerkers
 • stimuleert hierbij een veilig leerklimaat waar fouten gemaakt mogen worden

Stel je kandidaat

Kandidaten zijn houder van een bachelor of master diploma.

Ervaring in CLB-werk en ervaring met leidinggeven zijn pluspunten.

Wij bieden je

 • een boeiende en afwisselende job in een dynamische, professionele werkomgeving
 • een contract van onbepaalde duur

De verloning gebeurt conform de barema’s binnen onderwijs: barema 525 voor master en 464 voor bachelor.

Meer info? Neem contact op met josiane.vanhuynegem@vclbvnk.be

Kandidaat? Contacteer ons met je CV en motivatiebrief voor 1/04/2024 t.a.v. josiane.vanhuynegem@vclbvnk.be

De eerste selectie zal gebeuren op basis van CV en motivatiebrief. Word je weerhouden, dan zal je een vragenlijst toegestuurd krijgen ter voorbereiding van de gesprekken. We verwachten deze vragenlijst ingevuld terug ten laatste 20/04/2024.

Elke geselecteerde kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met de coördinatoren en een jurygesprek. Beide gesprekken gaan door in Brasschaat, De Zwaan 28.
Het gesprek met de coördinatoren is gepland op maandag 29/04/2024. Het jurygesprek gaat door op woensdag 8/05/2024 in de late namiddag en 's avonds.

Vrij CLB Voor- en Noorderkempen gelooft in alle leerlingen en ziet diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons CLB-team. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om te solliciteren.

CLB'ers & hun job

CLB'ers zijn unieke jeugdhulpverleners, voor kleuters tot jongvolwassenen. Lees wat ze er zelf over zeggen.