12/05/'20 - Communicatie voor directeur, leerlingbegeleider en zorgcoördinator

Belangrijke mededeling over de aanpassing van de CLB-werking in de coronaperiode...

Praktische informatie over de CLB-werking in deze periode

Beste directeur,

Beste leerlingbegeleider,

Beste zorgcoördinator,

Het waren de afgelopen weken bijzonder rare en nare tijden die ons voor uitdagingen plaatsten waar we voorheen nog nooit mee geconfronteerd werden. Voortdurende veranderingen leken wel de leidraad te vormen doorheen onze dagelijkse werking. Om hierop een antwoord te bieden was veel creativiteit en flexibiliteit aan de orde maar ook gezond verstand en burgerzin konden hierbij niet ontbreken.

Als CLB hebben we de meeste van onze taken zo goed als mogelijk verdergezet. Al snel bleek dat onze klemtoon in de afgelopen periode vooral lag in de opvolging en ondersteuning van de kwetsbare gezinnen en leerlingen. Via telefonisch contact of online probeerden we voor hen het nodige te doen. Ook met jullie bleven we op een veilige manier en op afstand samenwerken en deden we onze bijdrage daar waar mogelijk.

De vaccinaties moesten ternauwernood stopgezet worden en de geplande systematische contacten met de 1ste kleuters deden we zoveel als mogelijk telefonisch. Dit gaf ons de mogelijkheid om ook deze ouders kort te bevragen in functie van hun welzijn in deze tijden.

Vanaf 11 mei voor onze medische equipe en vanaf 18 mei voor alle andere medewerkers, maken wij een doorstart met beperkte fysieke contacten. De regel blijft wel, in functie van het vermijden van de verspreiding van COVID 19, om daar waar kan in eerste plaats nog steeds telefonisch of online verder samen te werken. Voor onze medewerkers die tot risicogroepen behoren vragen we om de maximale garantie van hun veiligheid mee te bewaken.

Ook wij als CLB moeten keuzes maken in onze opdracht om de veiligheid van eenieder te garanderen en tegelijkertijd onze opdracht te vervullen.

Uiteraard blijven de kwetsbare gezinnen en de OKAN-leerlingen des te meer onze prioritaire doelgroepen.Maar voor alle leerlingen ligt onze nadruk des te meer op het welbevinden. Bij de heropstart van de scholen zullen er ouders zijn waarbij de angst te groot is om hun kind naar school te sturen. Het zal dan de bedoeling zijn dat we samen met jullie met die ouders in overleg gaan.

Indien er in uw school nog vaccinaties moeten gegeven worden, zal iemand van de medische equipe contact met jullie opnemen om u de nodige informatie door te geven en eventuele afspraken te maken. De systematische contacten daarentegen worden momenteel op hold gezet, tenzij er een uitdrukkelijke vraag in functie van een prioritaire doelgroep binnenkomt. Ook in deze Corona-tijden blijven we onze scholen ondersteunen bij de profylactische maatregelen bij een besmetting.

Waar mogelijk krijgen de reeds gestarte HGD-trajecten een vervolg. Diagnostiek kan daar een onderdeel van zijn maar dit is nog meer dan anders een teambeslissing. Hierbij zal rekening gehouden worden met de noodzakelijkheid, de dringendheid en de veiligheid van de leerling en de medewerker. Door de coronacrisis is het niet haalbaar om alle trajecten af te ronden die toegang geven tot extra zorg in het gewoon of buitengewoon onderwijs. De overheid staat daarom nu een uitzondering toe. De voorwaarde dat er een diagnose noodzakelijk is om een verslag af te werken vervalt tijdelijk. We kunnen als CLB een tijdelijk verslag opmaken zodat de leerling op 1 september 2020 kan starten met de nodige ondersteuning (met uitzondering voor basisaanbod). Dit geldt voor leerlingen in het gewoon (IAC) en buitengewoon onderwijs en voor een typewijziging in buitengewoon onderwijs.

Zo’n tijdelijk verslag blijft de uitzondering. Het biedt een oplossing als er geen twijfel is over het aanbod dat de leerling nodig heeft. Bovendien moet er vrij grote zekerheid bestaan dat de diagnose die nodig is voor een volwaardig verslag er kan zijn tegen 1 september 2021. We willen in elk geval te veel schoolwissels vermijden bij leerlingen die het al moeilijk hebben. Voor leerlingen die later in het schooljaar willen overstappen naar een IAC of BuO is een diagnose wél opnieuw noodzakelijk.

Dit tijdelijk verslag kunnen we opmaken tot eind augustus 2020 en biedt enkel toegang tot een IAC of BuO voor het schooljaar 2020-2021 en kan niet verlengd worden. Tegen het einde van dat schooljaar moet een volwaardig verslag gemaakt worden en vervalt het tijdelijk verslag sowieso. De beslissing om zo’n tijdelijk verslag op te stellen is dus een multidisciplinaire CLB-beslissing in overleg met de betrokken ouders en/of leerling en de school.

Tenslotte zullen ook nieuwe trajecten mogelijks opgestart worden maar wel met een duidelijke prioritering. Elementen die hiermee in overweging moeten genomen worden, zijn:

• Is er sprake van crisis/verontrusting?

• Is er sprake van een schoolverandering of niet en zal onze (mogelijke) tussenkomst hierin een verschil maken?

• Is de onderwijsloopbaan van de leerling bedreigd als we nu geen actie ondernemen?

Wat betreft deelname aan de MDO’s, CEL en andere schoolgerelateerde vergaderingen blijft de voorkeur telefonisch of digitaal indien het mogelijk is.

Voor de gesprekken met de leerlingen, wordt er met de leerlingen zelf afgesproken wat en waar het meest opportuun en veilig kan gebeuren.

We hopen samen met jullie, op deze toch wel uitzonderlijke manier, het schooljaar toch tot een goed einde te brengen.

Mogen we jullie vragen om de inhoud van deze brief te communiceren met alle personeelsleden.

Voor verdere vragen kan u steeds bij ons of iemand van onze medewerkers terecht.

Hou het veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten,

Het directieteam Vrij CLB Noordwest-Brabant

Van Gijzeghem Lisbet, directeur

Inge De Vos, vervangend directeur en vestigingscoördinator Asse

Marleen Sterckx, vestigingscoördinator Vilvoorde

Charlotte Baes, vervangend medisch coördinator

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen