Update communicatie scholen 01.04.2020

In kader van het noodplan corona willen we je volgende informatie doorgeven:

Bereikbaarheid paasvakantie

Het Vrij CLB Trikant is tijdens de paasvakantie enkel telefonisch bereikbaar elke werkdag vanaf 8.30u tot 12.00u. Je kunt via het algemeen nummer van de drie vestigingen een CLB-medewerker bereiken. Er is tijdens deze vakantie een permanentieregeling opgesteld zodat er steeds enkele medewerkers over de vestigingen heen rechtstreeks telefonisch en online bereikbaar en beschikbaar zijn.
Ook de CLBCh@t blijft beschikbaar in de paasvakantie, deze werd uitgebreid met name op maandag (niet op paasmaandag), dinsdag, woensdag en donderdag telkens van 14.00u-21.00u, www.clbchat.be
Via de website vind je de nodige contactgegevens terug.

Systematische contacten én vaccinaties

De systematische contacten én vaccinaties worden geschrapt tot (minstens) na de paasvakantie. De geplande systematische contactmomenten eerste kleuters op het centrum met de ouders gaan niet door, dit al zeker t.e.m. 19 april. Dit hoeft niet gecommuniceerd te worden vanuit de scholen naar de ouders. Op vraag van onze koepelorganisatie wordt er vooralsnog geen verdere planning opgemaakt. Kort na de paasvakantie zullen de CLB’s op de hoogte worden gesteld over al dan niet heropstart van de PGZ-werking (vaccinaties/ systematische contactmomenten).

Wanneer de noodzaak zich voordoet kunnen er nieuwe of bijkomende richtlijnen worden opgesteld.

Leerlingenopvang tijdens en na de paasvakantie

Zoals vanuit de overheid wordt vooropgesteld, willen we een blijvende oproep doen om, met betrekking tot opvang van leerlingen (zowel in afspraak met uw lokaal bestuur tijdens de vakantieperiode als binnen de eigen school of scholengemeenschap na de paasvakantie), nauwgezet oog te willen hebben voor de 3 specifieke groepen van gezonde leerlingen voor wie er opvang dient te worden voorzien:

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen.
  • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden.
  • Kwetsbare leerlingen of leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school schat zelf samen met het CLB in over wie dat gaat. Voor die kinderen is opvang thuis geen veilige optie. De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.
    In het belang van onze leerlingen blijven wij als CLB hiervoor een extra oproep doen, waarvoor dank.


Voor verdere informatie kun je steeds bij de vestigingsdirecteurs terecht: Izegem: Kris Supply, Tielt: Els De Brabandere, Roeselare: Jan Marrannes.

Contactgegevens vind je op onze website www.clbtrikant.be waar je ook de link vindt met de steeds geactualiseerde info rond corona en het onderwijs: www.onderwijs.vlaanderen.be/coronavirus.

Info corona in verschillende talen

Intussen heeft het Agentschap Integratie en Inburgering van de voorzorgsmaatregelen te bestrijding van het coronavirus verschillende vertalingen gemaakt. Neem zeker eens kijkje hier.

Met dank en bemoedigende groeten,

Namens het CLB-Trikant directieteam.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen