1 jaar verlengd verblijf in het kleuteronderwijs: advies CLB nodig!

We vestigen graag jullie aandacht op deze groep van kleuters waarvoor enkele formele stappen dienen gezet te worden.

Ieder kind dat voor 31/12 6 jaar wordt, wordt geacht in het het eerste leerjaar te zitten. Er is een verlenging mogelijk van één jaar, doch mits advies CLB en klassenraad.
We krijgen het signaal dat de verificatie strikt nagaat of alle leerplichtige kinderen die nog in het derde kleuterklasje zitten effectief beschikken over een advies van het CLB, een advies van de klassenraad, en dit alles ondertekend door de ouders. Soms is er wel degelijk een advies geweest, maar werd dit niet geformaliseerd.

Daarom is het nuttig om jaarlijks in de maanden april-mei alle kleuters van het tweede klasje te overlopen op vlak van geboortejaar. Ieder kind dat één jaar ouder is, wordt best geagendeerd op het MDO met de vraag naar formeel advies. Zodoende kunnen we hieromtrent tijdig een advies uitwerken. Ook de klassenraad kan eind juni een advies formuleren dat de ouders dan meteen kunnen ondertekenen.
Hetzelfde geldt voor kleuters die een jaartje vroeger naar de lagere school trekken.

Regelgeving: https://onderwijs.vlaanderen.b...

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen