Impact van de verlaging van de leerplicht naar 5 jaar

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt de leeftijd vanaf wanneer de leerplicht geldt 5 jaar. Nu zijn kinderen nog leerplichtig vanaf 6 jaar. De verlaging van de leerplichtleeftijd moet de "kleuterparticipatie" verder omhoog helpen om zo de sociale ongelijkheid te helpen wegwerken.

Uit data-onderwijs.vlaanderen.be - Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs - ref. BaO/2002/11


Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt de leeftijd vanaf wanneer de leerplicht geldt 5 jaar. Nu zijn kinderen nog leerplichtig vanaf 6 jaar. De verlaging van de leerplichtleeftijd moet de "kleuterparticipatie" verder omhoog helpen om zo de sociale ongelijkheid te helpen wegwerken.

Dit betekent dat de afwezigheid van kleuters van 5 jaar dan ook onder de leerplicht opvolging valt.

Daarom, nog even op een rijtje:

Afwezigheid moet gestaafd worden met een wettig document van ziekte (code Z), een officieel document via de ouders (code R) of door de school bij schorsing (code R). Daarnaast kan de afwezigheid ook in specifieke gevallen door de directie goedgekeurd worden (code P).

Voor een aantal kleuters en leerlingen is het aangewezen dat zij beroep kunnen doen op schoolexterne hulpverleners. Denk maar aan logopedie, therapie, revalidatie. In de regel gebeurt dit buiten de lestijden. Uitzonderlijk is het noodzakelijk om deze hulp tijdens de lestijden toe te laten. Hiervoor is een schriftelijk, gemotiveerd advies nodig van het CLB (wettiging code P). Indien de behandeling meer dan 150 minuten/week bedraagt, moet dit advies zelfs gunstig zijn. Dit advies komt steeds tot stand in overleg met de klassenraad van de school en met de ouders. Kleuters en leerlingen in het BuO (of met een IAC) kunnen, met dit gunstig advies, tot 250 minuten/week buitenschoolse hulp krijgen (wettiging code H).

Kan een afwezigheid niet gewettigd worden, dan is deze kleuter/leerling onwettig afwezig (code B).

Bij problematische afwezigheden start de school, samen met het CLB een begeleidingstraject.

Indien je als school kan aantonen dat je deze inspanningen levert, dan kunnen deze afwezigheden opnieuw gewettigd worden.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen