Revalidatie tijdens de lestijden

Er zijn enkele wijzigingen in de regelgeving omtrent het toestaan van revalidatie tijdens de lestijden. Voorheen lag de eindbeslissing bij de directeur van de school, nu zijn daar twee uitzonderingen op geformuleerd.

In onderstaande gevallen wordt revalidatie tijdens de lestijden in het onderwijs toegelaten (in de voorziene tijd is ook steeds verplaatsing inbegrepen):

Revalidatie na ziekte of ongeval (voor lln Gewoon en Buitengewoon Onderwijs)

  • tot 150’ per week: vereist een gemotiveerd advies van het CLB
  • > 150’ per week: vereist een GUNSTIG advies van de CLB-arts

Revalidatie voor leerlingen (gewoon onderwijs) met specifieke onderwijsbehoeften na een HGD-traject door CLB (het begrip ‘stoornis’ en ‘diagnose’ vervalt)

  • tot 150’ per week: vereist een advies CLB en een handelingsgericht advies na een gelopen traject
  • > 150’ week en max 200’ per week ⇒ enkel voor leerplichtige kleuters : vereist GUNSTIG advies en een MOTIVATIE van het CLB-team
  • max 250’ voor alle leerlingen met een verslag

Reva voor leerlingen in buitengewoon onderwijs : max 250’

  • Er is een gemotiveerd advies van het CLB vereist.

De school moet beschikken over een dossier waarin onder andere volgend document steekt: “Een advies, geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is.” (Lees meer: omzendbrief punt 3.2.4)

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen