Gemotiveerd verslag

Als dat nodig is lopen we samen een traject om de mogelijkheden, beperkingen en onderwijsnoden van jouw kind en de school in kaart te brengen. Blijkt dat er aan de wettelijke voorwaarden voldaan wordt om bijkomende ondersteuning te krijgen in het gewoon onderwijs, dan krijg je een 'gemotiveerd verslag'. De ondersteuning die de school al bood, blijft overigens doorlopen.

Wat biedt een gemotiveerd verslag?

Een gemotiveerd verslag maakt ondersteuning vanuit buitengewoon onderwijs mogelijk. Een school voor gewoon onderwijs kan hiervoor beroep doen op de deskundigheid van het ondersteuningsnetwerk of van een specifieke school buitengewoon onderwijs. Deze ondersteuning vervangt eventuele buitenschoolse therapie niet.

Elke school is verbonden aan één ondersteuningsnetwerk. Als leerling of ouder kan je hierin niet kiezen. Elk netwerk staat in voor ondersteuning in het gewoon onderwijs aan leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag van bepaalde types. Dit zijn ondersteuners met deskundigheid uit 3 types van het buitengewoon onderwijs:

  • type basisaanbod: ernstige leermoeilijkheden
  • type 3:gedrags en emotionele problemen
  • type 9: autisme

Daarnaast kan de school ook beroep doen op de deskundigheid van een school buitengewoon onderwijs uit de andere types:

  • type 2: verstandelijke beperking
  • type 4: motorische beperking
  • type 6: visuele beperking
  • type 7: auditieve beperking en taalstoornis

In dat geval, kies je samen met de school voor gewoon onderwijs, welke school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning zal geven.

De ondersteuning maakt het mogelijk om het gemeenschappelijk curriculum (gewoon leerprogramma) te volgen. Hoe die ondersteuning vorm krijgt, bepalen we samen: jij, de school, een ondersteuningsteam en het CLB. Ondersteuning is meestal gericht op de leerkracht o het schoolteam, in sommige gevallen krijgt de leerling individuele ondersteuning.

Het gemotiveerd verslag onderteken je zelf mee. Onderteken je het gemotiveerd verslag niet, dan richt de ondersteuning zich enkel op de leerkracht en het schoolteam.

Aan wie bezorg je het gemotiveerd verslag?

Eens je een gemotiveerd verslag hebt, bezorg je dat aan de directeur van de school van je kind. Dat kan dezelfde school zijn als voorheen of een nieuwe school. Heb je liever dat wij dat doen, spreek ons dan gerust aan. Dan bezorgt het CLB het gemotiveerd verslag rechtstreeks aan de school. Verander je van school dan krijg je het originele gemotiveerd verslag terug zodat je het aan de nieuwe school kan bezorgen. De oude school is verplicht om een kopie van het verslag te bezorgen aan de nieuwe school. Je kan je hier als ouder niet tegen verzetten.

Geldigheid gemotiveerd verslag

Ondersteuning kan tijdelijk stopgezet worden. Het gemotiveerd verslag blijft geldig en ondersteuning kan opnieuw starten als dat nodig is. Een gemotiveerd verslag is niet langer geldig:

  • als je kind van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs gaat. Is er opnieuw ondersteuning nodig in het secundair, dan is een nieuw gemotiveerd verslag nodig
  • als onderweg blijkt dat de ondersteuning niet meer nodig is
  • als andere ondersteuning nodig is en een nieuw gemotiveerd verslag of een verslag gemaakt wordt

Een gemotiveerd verslag niveau secundair onderwijs blijft geldig tot de ondersteuning niet langer nodig is. Dan wordt het opgeheven. Ook als de leerling het secundair onderwijs verlaat, vervalt het gemotiveerd verslag.

Wat als je niet akkoord gaat?

Tegen de opmaak van een gemotiveerd verslag kan je je niet verzetten. Ben je niet akkoord, dan zal de ondersteuning zich enkel richten op de leerkracht en het schoolteam.

We doen ons best om aan elke zorg tegemoet te komen, maar soms spoort dat niet met de verwachtingen. Als je ergens niet mee akkoord gaat, bespreek dit dan zo snel mogelijk met ons. Heb je het gevoel dat je blijft zitten met je ontevredenheid, dan kan je een formele klachtenprocedure opstarten.

Denk je dat je kind recht heeft op toegang tot het buitengewoon onderwijs in plaats van ondersteuning in het gewoon onderwijs, bespreek dit dan ook eerst met ons. Geraken we er echt niet uit, dan kan je contact opnemen met de Vlaamse bemiddelingscommissie.

Contactgegevens:

Vlaamse Bemiddelingscommissie
Koning Albert II-laan 15 Lokaal 4 A 25
1210 Brussel

bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen