Privacyverklaring Vrij CLB Netwerk

Vrij CLB Netwerk hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

1. Wie zijn wij?

Vrij CLB Netwerk is een vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd in de Anatole Francestraat 119 in 1030 Brussel en heeft ondernemingsnummer 0473.721.472. Verder in deze tekst wordt naar Vrij CLB Netwerk verwezen met de persoonlijk voornaamwoorden ‘wij’ of ‘ons’.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je algemene vragen hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met onze DPO door je vragen te mailen naar jasmina.jamil@vrijclbnetwerk.be. Het letterwoord DPO staat voor data protection officer (DPO) of functionaris voor gegevensbescherming.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat is dus niet beperkt tot de identificatoren als naam, voornaam, telefoonnummer en andere gegevens aan de hand waarvan men op unieke wijze kan geïdentificeerd worden, maar omvat ook alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen.

3. Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die we door derden laten verwerken.

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

Wanneer wij uw gegevens verwerken, zullen wij om uw toestemming vragen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.

Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van de relatie die we met u hebben. Concreet verwerken wij - afhankelijk van uw hoedanigheid - mogelijk de volgende persoonsgegevens op basis van de volgende redenen:

  • U bent een leerling of diens ouder

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze decretale taken op het vlak van leerlingenadministratie en -begeleiding te kunnen uitoefenen. Leerlingenbegeleiding omvat de bevordering van de gezondheid, de groei en ontwikkeling van leerlingen, het bevestigen van het normale groei- en ontwikkelingsproces en het tijdig detecteren van risicofactoren, signalen en symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen.

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over de gezinssamenstelling en schoolloopbaan, gezondheidsgegevens en psychologische gegevens.

  • U bent werknemer

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van salarissen en vergoedingen, de toepassing van de sociale wetgeving, evaluatie en opvolging en de planning van opleiding en loopbaan.

Wij verwerken identificatiegegevens, financiële gegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

  • U bent sollicitant

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie.

Wij verwerken identificatiegegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

  • U bent (medewerker van een) leverancier

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met uw werkgever, het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen, behandelen arbeidsongevallen.

Wij verwerken identificatiegegevens indien ons dit door de wet is opgelegd.

  • Je bent ingeschreven voor een studiedag of ander door ons georganiseerd evenement

Wij hebben je persoonsgegevens nodig voor de organisatie van het evenement waaraan u deelneemt. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.

  • U bent een bezoeker van onze websites

Zie ons cookiebeleid.

5. Doen wij een beroep op derden voor de verwerkingen?

Voor bepaalde specifieke dienstverlening doen wij een beroep op derden die in het kader van die dienstverlening bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een verwerkersovereenkomst waarin wij eisen dat zij uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming en met de toepasselijke federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

6. Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven je gegevens niet door aan organisaties of instanties in landen buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

7. Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatieveiligheidsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden

8. Wat zijn je rechten?

Je kan de gegevens die we over jou verwerken, altijd inkijken en indien nodig laten verbeteren. Je kan daarvoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op jasmina.jamil@vrijclbnetwerk.be. Je kan ook terecht bij die dienst als je vindt dat je gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden, of indien je je wil verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Bij elke vraag om uitoefening van je rechten zullen wij verzoeken om een bewijs van je identiteit zodat je gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

Als je het niet eens bent met de manier waarop we je gegevens verwerken, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via jasmina.jamil@vrijclbnetwerk.be. Daarnaast kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

9. Wijzigings- en aanpassingsbeleid

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen zullen we altijd via de website melden.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen