Verslag

Als dat nodig is lopen we samen een traject om de mogelijkheden, beperkingen en onderwijsnoden van je kind en de school in kaart te brengen. Om een aangepast leerprogramma en bijkomende ondersteuning te krijgen in het gewoon onderwijs of een overstap te maken naar het buitengewoon onderwijs, zijn er wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Is dat het geval, dan maken we een 'verslag' op.

Wat biedt een verslag?

In het gewoon onderwijs

Een verslag geeft toegang tot een aangepast leerprogramma met leerdoelen op maat, het zogenaamde ‘individueel aangepast curriculum’ (IAC) en extra ondersteuning. Dit betekent meestal dat er geen diploma of getuigschrift wordt gehaald. Voor leerlingen waarbij dit wel mogelijk is, kan de school dit aanvragen bij de onderwijsinspectie.

Kies je voor gewoon onderwijs, dan vraag je aan de school om een individueel aangepast curriculum aan te bieden. De school gaat na of zij de mogelijkheid heeft om hierop in te gaan. Als de school op je vraag in gaat, kan de school met dit verslag extra ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs vragen.

Als de school geen individueel aangepast curriculum kan bieden, moet ze dit motiveren. Je kind kan dan blijven tot het einde van het schooljaar, maar in september van het volgende schooljaar niet meer in dezelfde school starten. Dit heet ‘ontbinden van de inschrijving in functie van het volgende schooljaar’.

Kies je voor een nieuwe school gewoon onderwijs, dan zal deze school je kind inschrijven onder ontbindende voorwaarde en nagaan samen met jou, de klassenraad en CLB wat de mogelijkheden zijn. De nieuwe school kan oordelen:

 • dat het gemeenschappelijk curriculum volgen toch haalbaar is (verslag zal dan opgeheven worden of omgezet worden naar een gemotiveerd verslag). Tijdens deze periode kan al ondersteuning opgestart worden en kan verderlopen indien er een gemotiveerd verslag gemaakt wordt (aard en inhoud van ondersteuning wordt mogelijks wel aangepast).
 • dat een individueel aangepast curriculum volgen haalbaar is. Het verslag blijft behouden. Tijdens deze periode kan al ondersteuning opgestart worden.
 • dat een individueel aangepast curriculum niet haalbaar is. Ze motiveren dit en de inschrijving wordt ontbonden. CLB ondersteunt je bij het zoeken van een nieuwe school.

In het buitengewoon onderwijs

Kies je een school voor buitengewoon onderwijs, dan kan je je kind inschrijven in een school dat het type en voor secundair onderwijs het type en de opleidingsvorm aanbiedt zoals op het verslag vermeld. Indien het verslag nog niet af is, krijg je van CLB een ‘voorlopig document’ waarop het type en voor secundair het type en de opleidingsvorm vermeld staat.

Extra ondersteuning in het gewoon onderwijs

Elke school is verbonden aan één ondersteuningsnetwerk. Als leerling of ouder kan je hierin niet kiezen. Elk netwerk staat in voor ondersteuning in het gewoon onderwijs aan leerlingen met een verslag van bepaalde types. Dit zijn ondersteuners met deskundigheid uit 3 types van het buitengewoon onderwijs:

 • type basisaanbod: ernstige leermoeilijkheden
 • type 3:gedrags en emotionele problemen
 • type 9: autisme

Daarnaast kan de school ook beroep doen op de deskundigheid van een school buitengewoon onderwijs uit de andere types:

 • type 2: verstandelijke beperking
 • type 4: motorische beperking
 • type 6: visuele beperking
 • type 7: auditieve beperking en taalstoornis

In dat geval, kies je samen met de school voor gewoon onderwijs welke school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning zal geven.

Hoe die ondersteuning vorm krijgt, bepalen we samen: jij, je kind, de school, de ondersteuners en het CLB.

Aan wie bezorg je het verslag?

Eens je een verslag hebt, bezorg je dat aan de directeur van de school van je kind. Dat kan dezelfde school zijn als voorheen of een nieuwe school. Heb je liever dat wij dat doen, spreek ons dan gerust aan. Dan bezorgt het CLB het verslag rechtstreeks aan de school. Verander je van school dan krijg je het originele verslag terug zodat je het aan de nieuwe school kan bezorgen. De oude school is verplicht om een kopie van het verslag te bezorgen aan de nieuwe school. Je kan je hier als ouder niet tegen verzetten.

Geldigheid van het verslag

Ondersteuning kan tijdelijk stopgezet worden. Het verslag blijft geldig en ondersteuning kan opnieuw starten als dat nodig is. Indien ondersteuning niet meer nodig is in het gewoon onderwijs, wordt ook best bekeken of het verslag niet moet ‘opgeheven’ worden. Een verslag is niet langer geldig:

 • als je kind van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs gaat. Blijft ondersteuning en of een IAC nodig, dan is een gemotiveerd verslag of nieuw verslag nodig.
 • als onderweg blijkt dat de ondersteuning of het IAC niet langer nodig is, dan wordt het verslag opgeheven.
 • als andere ondersteuning of een ander type buitengewoon onderwijs nodig is en een nieuw verslag gemaakt wordt

Een verslag kan ook omgezet worden naar een gemotiveerd verslag.

Koos je een traject in BuSO en je overweegt om na BuSO nog opnieuw naar gewoon onderwijs te gaan, neem je contact op met CLB. Samen bekijken we wat best met het verslag gebeurt omdat dit een verschil kan maken bij de inschrijving in de nieuwe school.

Wat als je niet akkoord gaat?

We doen ons best om aan elke zorg tegemoet te komen, maar soms spoort dat niet met de verwachtingen. Als je ergens niet mee akkoord gaat, bespreek dit dan zo snel mogelijk met ons. Heb je het gevoel dat je blijft zitten met je ontevredenheid, dan kan je een formele klachtenprocedure opstarten. Geraken we er echt niet uit, dan kan je contact opnemen met de Vlaamse bemiddelingscommissie. Ook de school kan beroep doen op die commissie.

Contactgegevens:

Vlaamse Bemiddelingscommissie
Koning Albert II-laan 15 Lokaal 4 A 25
1210 Brussel

bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be

02 553 88 86

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen