Voorlopig verslag

Kinderen en jongeren die kampen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen kunnen terecht in buitengewoon onderwijs type 3. De overheid bepaalt welke diagnoses toegang geven. Soms is die diagnose er nog niet maar is de overstap echt nodig. In dat geval bekijkt je CLB of het opmaken van een voorlopig verslag type 3 mogelijk is. Daarmee kan je kind dan starten in buitengewoon onderwijs type 3 in afwachting van een diagnose.

Traject naar een voorlopig verslag type 3

Om een voorlopig verslag te mogen opmaken moeten we samen met jou en je kind een aantal stappen doorlopen. Tijdens dat traject beschrijven we de mogelijkheden, beperkingen en onderwijsnoden van je kind. Bovendien gaan we na of er aan de wettelijke voorwaarden voldaan wordt. Alleen als dat zo is, mogen we een voorlopig verslag opmaken. We kunnen het dus niet garanderen. Dit voorlopig verslag bestaat enkel voor type 3, niet voor de andere types.

Geldigheid voorlopig verslag

Je kan maar één keer tijdens je onderwijsloopbaan een voorlopig verslag krijgen. Het voorlopig verslag geldt in principe voor één schooljaar. Uitzonderlijk kan het met één schooljaar verlengd worden.

De opmaak van een voorlopig verslag is enkel zinvol als je je kind wil inschrijven in een type 3 school. Daar krijgt je kind een leerprogramma op maat en aangepaste begeleiding. Voor leerlingen waarbij het halen van een getuigschrift of diploma mogelijk is, kan de school dit aanvragen bij de onderwijsinspectie. Voor leerlingen in OV4 beslist de klassenraad over getuigschriften en diploma’s.

Heb je een voorlopig verslag, dan kan je kind nog steeds inschrijven in het gewoon onderwijs. Maar in het gewoon onderwijs geeft een voorlopig verslag géén recht op ondersteuning of leerprogramma op maat.

Zo’n voorlopig verslag is een officieel document. Je hebt het nodig om je kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs type 3 als je (nog) geen verslag type 3 hebt.

Je hebt een voorlopig verslag

Je CLB bezorgt je het voorlopig verslag. Jij kan het dan bezorgen aan de directeur van de type 3 school waar je je kind zal inschrijven. Heb je liever dat wij dat doen, spreek ons dan gerust aan. Dan bezorgt het CLB het voorlopig verslag rechtstreeks aan de school.

Wat na een voorlopig verslag?

Met een voorlopig verslag kan je één schooljaar in buitengewoon onderwijs type 3 schoollopen. De type 3 school en het CLB volgen je kind verder op. Tegelijk loop je dan met je kind een diagnostisch traject bij een externe dienst. Maak daarom zo snel als mogelijk een afspraak. We helpen je aan de nodige adressen. De externe dienst gaat na of er sprake is van een problematiek die recht geeft op een definitief ‘verslag type 3’. Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

  1. Een diagnose die toegang geeft tot type 3, dan maken we een verslag type 3 op. Dat kan uiteraard in de loop van het schooljaar.
  2. Een diagnose die toegang geeft tot een ander type, dan is een overstap naar dat andere type mogelijk tijdens het schooljaar of ten laatste bij het begin van het volgende schooljaar. Dan maken we een nieuw verslag op. Je kiest als ouders zelf of je meteen wil overstappen naar een andere school of wil wachten tot het volgende schooljaar.
  3. Geen diagnose of een diagnose die geen toegang geeft tot een type buitengewoon onderwijs. In dat geval wordt het voorlopig verslag opgeheven. De leerling kan tot einde schooljaar verder in type 3 blijven schoollopen. In sommige gevallen kan dan gezorgd worden voor ondersteuning in gewoon onderwijs op basis van een gemotiveerd verslag.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen