Draaiboek Critical Incidents

1. Inleiding

Vanuit de overheid zijn er sinds enkele schooljaren initiatieven om scholen voor te bereiden op critical incidents. Dit zijn incidenten die een weerslag hebben op het functioneren van de ganse school zoals een gasontploffing, een ongeval met de schoolbus, de zelfdoding van een leerling op school, enz...

Sinds 2006 is er een KB dat bepaalt dat alle scholen, bedrijven en instellingen een intern noodplan moeten hebben waarin ze zich voorbereiden op dergelijke incidenten. Elke gemeente heeft een ambtenaar noodplanning (te bereiken via het noodnummer 112) omdat ook zij een verplichting hebben sinds 2003 om een gemeentelijk nood- en interventieplan te ontwikkelen.

Wellicht beschikt uw school reeds over stappenplannen of documenten waarin afspraken vermeld staan i.v.m. noodsituaties op school.

In september 2011 ontving elke school reeds een DVD over brandveiligheid en een CD-rom met een voorbeelddocument (canvas) voor het opmaken van een noodplan. Als CLB berichtten we onze scholen hierover reeds schriftelijk in november 2011.

Binnen ons CLB werken we reeds verschillende jaren rond dit thema in onze werkgroep critical incidents. De leden van de werkgroep volgden een 4-daagse vorming rond het omgaan met critical incidents. Als CLB hebben we aanvullend op de documenten van de overheid materiaal ontwikkeld.

Intussen hebben we ook intern bekeken hoe we als CLB snel en efficiënt kunnen reageren als er een critical incident plaatsvindt in één van onze scholen. Met ingang van 1 september 2013 werd een CLB-team opgericht dat op de achtergrond ter ondersteuning beschikbaar is bij critical incidents.

2. Het CLB crisisteam

Dit team, bestaande uit een tiental CLB-medewerkers:
… verzorgt de CLB-interne coördinatie
… faciliteert en ondersteunt CLB-collega’s en

Wat biedt dit team concreet?
Bij een concreet critical incident komt men samen. De leden van het team zeggen, indien nodig, al hun andere afspraken af en zijn stand by! Zij zijn in het CLB of in de crisisschool aanwezig.

Verder worden afhankelijk van de noodzaak ook de CLB-directie, de betrokken vestigingscoördinator, de schoolteamverantwoordelijke en afhankelijk van de benodigde deskundigheden ook andere CLB medewerkers (bv de intercultureel bemiddelaar) betrokken. Om het overzicht te bewaren wordt elke actie genoteerd in een crisislogboek.

3. Wat houdt het CLB draaiboek in?

Terwijl het canvas van de overheid actiekaarten bevat met korte duidelijke instructies, vertrekt ons draaiboek meer vanuit de zorg voor de leerlingen. In het draaiboek wordt een onderscheid gemaakt tussen onmiddellijke acties enerzijds en acties die kaderen in nazorg anderzijds:

Onmiddellijke acties zijn die stappen die de dag van een critical incident zelf moeten genomen worden. Het is een kort, maar duidelijk overzicht.

De acties die kaderen in de nazorg omvatten die elementen die opgenomen dienen te worden in de dagen of weken nadat een critical incident plaatsgevonden heeft.

4. Andere materialen

We beschikken tevens over ondersteunende materialen die zinvol zijn bij een aantal veel voorkomende crisissituaties. Denk hierbij aan modelbrieven voor de ouders na een zelfdoding, stappenplannen die van toepassing zijn bij zeer specifieke crisissituaties, enz…

5.Concreet

Alle materialen kan u hieronder terugvinden.

Is er sprake van een crisis, dan mag u steeds contact opnemen met het CLB. Tijdens de openingsuren van het centrum kan dat op het algemeen nummer van de CLB-vestiging. Buiten deze uren kan u contact opnemen met de directie en/of vestigingscoördinatoren op het GSM nr dat in het stappenplan vermeld staat. Na het eerste contact wordt zo snel mogelijk terug contact met u opgenomen door iemand van het crisisteam om een goed zicht te krijgen op het incident en om de eerste afspraken te maken voor de concrete opvolging ervan.

We adviseren u om een aantal concrete afspraken in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen. In overleg met de schoolteamverantwoordelijke kan ook afgesproken worden om de bestaande werking onder de loep te nemen aan de hand van het AMi2 stappenplan.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen