Draaiboek Critical Incidents

1. Inleiding

Sinds 2006 is er een KB dat bepaalt dat alle scholen, bedrijven en instellingen een intern noodplan moeten hebben waarin ze zich voorbereiden op dergelijke incidenten. Elke gemeente heeft een ambtenaar noodplanning (te bereiken via het noodnummer 112) omdat ook zij een verplichting hebben sinds 2003 om een gemeentelijk nood- en interventieplan te ontwikkelen.

Wellicht beschikt uw school reeds over stappenplannen of documenten waarin afspraken vermeld staan i.v.m. noodsituaties op school.

Binnen ons CLB werken we reeds verschillende jaren rond dit thema in onze werkgroep critical incidents. Intern bekeken we hoe we als CLB snel en efficiënt kunnen reageren als er een critical incident plaatsvindt in één van onze scholen. Met ingang van 1 september 2013 werd een CLB-team opgericht dat op de achtergrond ter ondersteuning beschikbaar is bij critical incidents. Als CLB hebben we aanvullend op de documenten van de overheid materiaal ontwikkeld.

2. Het CLB crisisteam

Bij een concreet critical incident wordt binnen het team bekeken wie de school ondersteunt. De leden van het team zeggen, indien nodig, al hun andere afspraken af en zijn stand by! Zij zijn in het CLB of in de crisisschool aanwezig.

Verder worden afhankelijk van de noodzaak ook de CLB-directie, de betrokken regiocoördinator, de onthaler en afhankelijk van de benodigde deskundigheden ook andere CLB medewerkers (bv de intercultureel bemiddelaar) betrokken. Het critical incidents-team ondersteunt en faciliteert de onthalers van de school en verzorgt de CLB-interne coördinatie. Om het overzicht te bewaren kan elke actie genoteerd worden in een crisislogboek.

3. Wat houdt het CLB draaiboek in?

Dit draaiboek vertrekt vanuit de zorg voor de leerlingen. In het draaiboek wordt een onderscheid gemaakt tussen onmiddellijke acties enerzijds en acties die kaderen in nazorg anderzijds.

Onmiddellijke acties zijn die stappen die de dag van een critical incident zelf moeten genomen worden. Het is een kort, maar duidelijk overzicht.

De acties die kaderen in de nazorg omvatten die elementen die opgenomen dienen te worden in de dagen of weken nadat een critical incident plaatsgevonden heeft.

We beschikken tevens over ondersteunende materialen die zinvol zijn bij een aantal veel voorkomende crisissituaties. Denk hierbij aan modelbrieven voor de ouders na een zelfdoding, stappenplannen die van toepassing zijn bij zeer specifieke crisissituaties, enz…

4. Concreet

Is er sprake van een crisis, dan mag u steeds contact opnemen met het CLB. Tijdens de openingsuren van het centrum kan dat op het algemene nummer van de CLB-vestiging. Buiten deze uren kan u contact opnemen met de directie. Vervolgens neemt iemand van het crisisteam terug contact met u op om een goed zicht te krijgen op het incident en om de eerste afspraken te maken voor de concrete opvolging ervan.

We adviseren u om een aantal concrete afspraken in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen. In overleg met de onthaler kan ook afgesproken worden om de bestaande werking onder de loep te nemen aan de hand van het AMi2 stappenplan.


Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen