#SoMe

Het project #SoMe bestaat uit drie verschillende onderdelen: het project 'Gezond Leven? Check het even!', 'Motiv-actie!' en blended hulpverlening.

Het project wil aansluiten bij de leefwereld en de noden van voornamelijk de leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aanbod is laagdrempelig, preventief en stimuleert de jongeren het eigenaarschap van hun leven en hulpverleningstraject meer in handen te nemen.

We willen als CLB een rol spelen binnen een veiliger en gezonder leefklimaat voor jongeren en hun context en we willen als CLB gekend zijn bij de jongeren, onszelf op de kaart zetten en onze betrokkenheid positief laten nazinderen.

Gezond leven? Check het even!

Door in te zetten op een preventief en laagdrempelig aanbod willen we een andere kijk op de medische discipline bij de jongeren teweeg brengen, we willen zo ook beter bereikbaar zijn voor jongeren die het moeilijk hebben.

We implementeren bij de leerlingen van het derde jaar secundair onderwijs het project 'Gezond leven? Check het even!'. Zo willen we de eigen kracht van jongeren ten aanzien van hun gezondheid, welbevinden en leefgewoonten versterken alsook vroegtijdig psychosociale problemen detecteren en interventie aanbieden.

Motiv-actie!

Corona heeft het welbevinden en de motivatie van leerlingen zwaar op de proef gesteld. De resultaten van onze bevraging 'Welzijn in tijden van corona' (schooljaar 2021-2022) geven aan dat een zeer groot deel van onze secundaire scholen een toename ziet in motivatieproblemen bij leerlingen: de terugkeer naar voltijds onderwijs loopt moeizaam, leerlingen botsen op schoolmoeheid en ervaren meer moeilijkheden met structuur. Daarnaast ondervinden de scholen (en wij als CLB) ook een stijging op vlak van problematische afwezigheden.

Binnen Vrij CLB Noordwest-Brabant willen we klasgroepen bereiken die het in de nasleep van corona moeilijk blijven hebben om de de draad weer op te pikken. Ons aanbod bestaat uit een laagdrempelig, kortdurend klastraject. Via het train de trainer principe willen we jullie als school kennis en handvaten doorgeven waarmee je met de klas actief aan de slag kan gaan rond motivatie.

Blended hulpverlening

Over alle domeinen zetten we in op het implementeren van online tools voor ouders en leerlingen. We organiseren als CLB een aanbod op maat, waarbij de cliƫnten in samenspraak met de medewerkers bepalen in welke vorm ze de begeleiding willen krijgen en of ze gebruik willen maken van online tools.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen