CLB treedt systematisch op bij verontrusting - 17/01/2020

Reactie van Vrij CLB Netwerk op ‘Monster van Vilvoorde’ uit Het Laatste Nieuws. Geen schuldig verzuim door CLB: in 2012 politie betrokken.

Berichtgeving klopt niet

We lazen in de krant ‘Het Laatste Nieuws’ dat volgens de procureur des Konings het CLB niet zou gehandeld hebben in de ernstige zaak van de twee meisjes in Vilvoorde. Dat zijn ernstige beschuldigingen die onjuist zijn en de integriteit van de CLB’s in vraag stellen. Op basis van die berichtgeving volgde bovendien een parlementair debat. We kunnen niet anders dan dit rechtzetten.

Uit het artikel ‘Monster van Vilvoorde’ mishandelt vier vrouwen en zijn twee minderjarige dochters op gruwelijke wijze: 20 jaar cel gevorderd


“Beroepsgeheim boven bescherming kinderen gesteld”

Bovendien had veel van dit leed vermeden kunnen worden, stipte het Openbaar Ministerie aan. “Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) was in 2010 al op de hoogte van bepaalde van deze weerzinwekkende zaken. Pas in 2017 werden ze echt ‘au serieux’ genomen”, fulmineerde procureur des Konings Ine Van Wijmersch. “De twee kinderen hebben verschillende malen de letsels, opgelopen door zweepslagen, aan volwassenen laten zien. Ze zijn terechtgekomen bij twee CLB’s, waar ze letterlijk gezegd hebben dat ze geslagen werden met een zweep, dat hun papa drugs gebruikte en de spuiten in de badkamer lagen. Het is ook bij het vertrouwenscentrum voor kindermishandeling terechtgekomen. Men wist dat ze soms in de kelder moesten slapen en toch werd dit nooit gemeld aan het gerecht. De vertrouwensband met de betrokkenen en het beroepsgeheim werden boven de bescherming van de kinderen geplaatst. Wat moeten deze kinderen nu denken? Welk vertrouwen in volwassenen moeten zij nog hebben?”

Dit klopt niet. In 2012 kwamen er verontrustende feiten aan het licht en het CLB betrok toen wel degelijk de politie. Het beroepsgeheim werd dus zeker niet boven het belang van de meisjes geplaatst. Ook het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en de Jeugdrechtbank werden toen betrokken. Het lijkt ons ook dat de procureur op de hoogte moet zijn geweest, want het toenmalig dossier werd door het gerecht gevorderd. Dat er dus pas in 2017 zou gehandeld zijn, is onwaar.

Erken de maatschappelijke waarde van het beroepsgeheim

Het klopt dat CLB’ers beroepsgeheim hebben, maar dat weerhoudt ons niet om adequaat te handelen. Helaas merken we dat er wel vaker opmerkingen komen op het beroepsgeheim vanuit de hoek van justitie en politie, maar dat uit die opmerkingen blijkt dat er weinig kennis is over wat beroepsgeheim wel en niet betekent.

Uitlatingen zoals die van de procureur des Konings Ine Van Wymersch in de krant Het laatste Nieuws zijn niet alleen feitelijk onjuist, ze schaden ook het vertrouwen dat noodzakelijk is voor kinderen, jongeren en familie om überhaupt over dergelijke ernstige problematieken te praten. Zulke zaken kunnen aankaarten in een veilige, vertrouwelijke en niet-politionele context is van onschatbare maatschappelijke meerwaarde. Alleen zo geraak je door de terughoudendheid die kenmerkend is bij zo’n dossiers.

Verontrusting: CLB handelt adequaat en snel

We verschuilen ons geenszins achter het beroepsgeheim. Integendeel, we nemen onze verantwoordelijkheid op ten aanzien van onze leerlingen en betrekken daarbij zeer vaak andere actoren die ons hierbij kunnen helpen. Net zoals op de meeste plaatsen, werken we daarbij in Vilvoorde volgens de procedures die zijn afgesproken in de arrondissementele Raad voor Kindermishandeling, waar politie, parket, jeugdrechter en de diverse welzijnsdiensten rond de tafel zitten om de kwesties uit te praten en oplossingen af te spreken.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 registreerden we voor 6001 leerlingen een verontrusting en voor 2668 leerlingen betrokken we naargelang de aard van de verontrusting anderen: integrale jeugdhulp, gemandateerde voorzieningen, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en/of het parket. Tijdens de eerste vier maanden van dit schooljaar registreerden we al voor maar liefst 2319 leerlingen verontrusting, waarbij we in 1033 gevallen anderen betrokken.

Parket haalt wel vaker onterecht uit naar CLB

Het is niet de eerste keer dat het parket onterecht uithaalt naar het CLB. Zowel voor leerlingen als voor CLB’ers en andere hulpverleners met beroepsgeheim is dit een regelrechte kaakslag en dan nog van een orgaan dat net samen zou moeten werken met ons om dergelijke casussen niet te laten aanslepen. We bekijken als sector welke verdere stappen we best nemen om zulke foute en schadelijke uitlatingen te voorkomen.

Meer informatie? Een gesprek?

Stefan Grielens
Algemeen directeur
Vrij CLB Netwerk
0495 40 09 85

Algemeen perscontact
Annelies De Graeve
02 240 07 67

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen