Toegankelijkheidsverklaring

Vrij CLB Netwerk vzw streeft ernaar haar website(s) toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.vrijclb.be.

Nalevingsstatus

Deze website(s) voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), versie 2.1 AA. Deze status werd op 18/10/2023 gecontroleerd en gecertificeerd door een onafhankelijke audit van het bedrijf Anysurfer.

Niet-toegankelijke inhoud

De niet-toegankeljike inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

  • onevenredige last

In de toekomst gaat Vrij CLB Netwerk vzw het engagement aan om zo min mogelijk pdf's nog te gebruiken en als we dat wel doen zeker te zorgen dat ze toegankelijk zijn. De meest gebruikte die nog online staan werden in orde gebracht.

Van bestanden die niet voldoen aan de nodige toegankelijkheidseisen, zijn toegankelijke alternatieven te bekomen via communicatie@vrijclbnetwerk.be.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 6 juni 2023.

De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld na een feitelijke evaluatie van de naleving door de website of de mobiele applicatie van de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102 door de Vlaamse overheid.

Feedback en contactgegevens

Opmerkingen en aanvullingen bij deze toegankelijkheidsverklaring zijn welkom via communicatie@vrijclbnetwerk.be.

Handhavingsprocedure

De webtoegankelijkheid van deze website wordt gecontroleerd door de Belgische Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III
Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen