Voor de school

Hier vinden jullie nuttige documenten i.v.m. afspraken, infectieziekten,...

Melding infectieziekte

Gelieve, om een snelle opvolging te verzekeren, steeds de onthaalmedewerker van uw CLB-campus telefonisch te contacteren én u voor te bereiden door het invullen van het document voor het melden van een besmettelijke ziekte.

De lijst van de te melden infectieziekten vindt u via deze link: lijst te melden infectieziekten.

Windpokken in de klas

Om kinderen die omwille van een onderliggende aandoening een groter risico lopen op complicaties te beschermen, vragen we dat de school de klasgenoten informeert per brief. Aan ouders wordt dus wel gevraagd de school op de hoogte te brengen wanneer hun kind windpokken heeft.

De school moet de windpokken niet melden bij het CLB. De school meldt windpokken aan de arbeidsgeneeskundige dienst.

Melding Covid-19 besmetting

Scholen hoeven geen melding meer te doen van Covid-19 besmettingen aan het CLB .

Info schoolreglement schooljaar 2024-2025

Korte voorstelling en werking CLB eventueel in schoolreglement op te nemen

Equipe Horizon

Equipe Horizon is een specifieke kernploeg binnen Vrij CLB De Wissel Antwerpen die samengesteld is uit 18 CLB-medewerkers. Behalve een taak als CLB-anker/trajecter hebben deze medewerkers ook een specifieke informatieopdracht t.a.v. de onderwijsloopbaan van leerlingen en hun ouders.

Signaalfunctie & Datadialoog

In het decreet leerlingenbegeleiding staan de kernactiviteiten uitgeschreven die we als CLB in samenwerking met de scholen opnemen binnen de leerlingenbegeleiding. Eén van deze kernactiviteiten is “signaalfunctie”. Deze wordt ingezet om de school en het handelen van het lerarenteam te versterken. Vanuit het Referentiekader CLB kwaliteit wordt verwacht dat we inzetten op een goede beeldvorming voor iedere school. Dat betekent dat we in gesprek met de scholen gaan over relevante cijfergegevens waarover wij als CLB beschikken en waarmee we per school samen aan de slag kunnen gaan. Via onderstaande link vinden de scholen de ingesproken presentatie die tijdens de digitale infosessies in maart 2022 over signaalfunctie en datadialoog gegeven werden

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen