Informele afhandeling van een klacht:

 • Uw klacht komt binnen op het CLB bij de coördinator.
 • Bij vragen betreffende de algemene werking wordt met u contact opgenomen door de directie of de coördinator.
 • Bij vragen betreffende een medewerker wordt uw klacht intern besproken met de betrokken medewerker. We streven ernaar om u vervolgens binnen de 10 werkdagen te Deze termijn wordt opgeschort tijdens de wettelijke sluitingsperiodes.
 • We streven ernaar om de klacht te behandelen binnen de 45 kalenderdagen.
 • Wanneer u na deze feedback niet tevreden bent met het gekregen antwoord kan u desgewenst beroep indienen bij de Raad van Bestuur.

Beroep indienen bij de Raad van Bestuur.

Hoe doet u dit?

 • U dient een formele klacht in bij de interne klachtencommissie (*).
 • Een formele klacht moet schriftelijk per aangetekende brief ingediend worden t.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie, André De Gezelle, voorzitter van de Inrichtende Macht. Adres: Edward Caertsstraat 27/0002, 2180 Mariaburg-Ekeren
 • In deze brief vermeldt u duidelijk:

-> Uw identiteitsgegevens en adres/contactgegevens.

-> De omschrijving van uw klacht.

 • De voorzitter bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht. Hij geeft informatie over de wijze van het verdere verloop.
 • De klachtencommissie (*) onderzoekt de klacht en bespreekt deze expliciet met de beklaagde en met de directeur. De beklaagde kan zich laten bijstaan door een
 • U wordt ook de kans geboden om gehoord te worden, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon.
 • De voorzitter van de klachtencommissie meldt u per aangetekend schrijven de bevindingen van het onderzoek. Hij motiveert daarbij de eindbevinding en vermeldt de eventuele stappen die gezet worden om de zaak zo goed mogelijk te herstellen of recht te zetten. - Indien beide partijen zich kunnen vinden in de conclusies en/of voorstellen wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. - Binnen deze beroepsprocedure wordt de klacht afgehandeld binnen 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.

*Per inrichtend bestuur wordt één interne klachtencommissie opgericht. Deze klachtencommissie wordt ad hoc samengesteld en bestaat uit drie leden van de raad van bestuur onder wie de voorzitter of zijn gemandateerde en wordt eventueel bijgestaan door een externe deskundige. De directeur van het centrum kan niet worden aangeduid als lid van de interne klachtencommissie.

Is de klacht ontvankelijk?

Het centrum is verplicht een klacht te behandelen indien:

 • De identiteit en het adres van de klager bekend zijn.
 • De klacht schriftelijk werd ingediend en een omschrijving van de feiten bevat waartegen ze gericht is.

Het centrum is niet verplicht een klacht te behandelen in volgende situaties:

 • Klachten die niet voldoen aan de vereisten zoals hierboven gesteld.
 • Algemene klachten over de regelgeving.
 • Klachten over het algemeen beleid, over beleidsvoornemens of verklaringen.
 • Klachten over feiten waarover eerder een klacht is ingediend die al correct werd behandeld.
 • Klachten over feiten die langer dan zes maanden voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
 • Klachten over iets dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure.
 • Klachten die kennelijk ongegrond zijn.
 • Klachten waarbij de klager geen belang kan aantonen. Bij gegronde twijfel dient het centrum de betrokkene te vragen zijn/haar belang aan te tonen.

Klacht neerleggen bij andere diensten dan het betrokken CLB.

Wanneer de klacht binnen het centrum niet kan worden opgelost, dan kan u zich desgewenst wenden tot externen:

 • Klachten over jongerenwelzijn (Integrale Jeugdhulp) - Jo-Lijn: t: 0800/900.33 e: jo-lijn@jongerenwelzijn.be

 • Vlaamse bemiddelingscommissie M-decreet (doel: bemiddelen op vraag van ouders, het CLB of de school als zij het oneens zijn met de noodzaak of de inhoud van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs). onderwijs.vlaanderen.be/vlaamse-bemiddelingscommissie.
 • Commissie leerlingenrechten (bij klacht over het niet inschrijven van een leerling of bij betwisting van de ontbinding van een inschrijving). t: 02/553 92 12 (klachten basisonderwijs) t: 02/553 88 75 (klachten secundair onderwijs) e: leerlingenrechten@vlaanderen.be
 • Vlaams Mensenrechteninstituut (Wanneer je als burger meent gediscrimineerd te zijn). www.vlaamsmensenrechteninstituut.be
 • Departement onderwijs (als er een vermoeden van procedurefouten is m.b.t. de opvolging van een klacht).
 • Hogere rechtsmiddelen: Burgerlijke rechtspraak.
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA = vroegere privacycommissie): bij vermoeden van inbreuken tegen AVG (algemene verordening gegevensbescherming of GDPR)

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen