Bestuursorganen

De vrije CLB's in heel Vlaanderen verenigen zich in een netwerk: Vrij CLB Netwerk. Dit netwerk wordt aangestuurd door een directiecomité, de raad van bestuur en de algemene vergadering.

Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de strategische krijtlijnen voor de vrije CLB's in heel Vlaanderen en vraagt hiervoor tevens de input van de lokale besturen. Het finale ontwerp wordt voorgelegd, besproken en waar nodig aangepast en goedgekeurd in de raad van bestuur van het netwerk.

Werkgroepen aansturen

Het directiecomité overziet en is verantwoordelijk voor de aansturing van de werkgroepen. Meer specifiek bepaalt het directiecomité de doelstelling, tijdslijn, rapportering en verwachte resultaten van elke werkgroep. Verder dient het directiecomité de werkgroepen te monitoren en bij te sturen op basis van de afgesproken periodieke rapportering. De werkgroep legt de finale resultaten ter goedkeuring voor aan het directiecomité. Indien deze resultaten een impact hebben op de strategie van de vrije centra worden de resultaten tevens ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het Vrij CLB Netwerk. Het directiecomité ontbindt de werkgroep wanneer de beoogde doelstellingen behaald zijn en voert een evaluatie uit van de werkgroep om lessen te trekken naar de toekomst.

Standpunten formuleren en krijtlijnen tekenen

Het directiecomité is tevens verantwoordelijk voor de communicatie van genomen beslissingen naar alle lokale besturen en centrumdirecties en stelt de nodige informatie per thema ter beschikking in een centrale kennisdatabank. Verder is het directiecomité verantwoordelijk voor de voorbereiding van de strategische krijtlijnen van Vrij CLB Netwerk en de standpunten ten aanzien van derden op Vlaams niveau. Het directiecomité is voldoende kritisch voor de eigen genomen beslissingen, bekijkt op welke wijze deze beslissingen de lokale praktijk ondersteunen en stuurt waar nodig bij. Het directiecomité houdt hiervoor de vinger aan de pols bij de lokale centra.

Het directiecomité komt tweewekelijks samen, behalve tijdens schoolvakanties.

Raad van bestuur

 • De raad van bestuur van de vzw buigt zich over de vennootschapsrechtelijke verantwoordelijkheden. De betreffende vennootschapsrechtelijke aangelegenheden worden voorbereid door de directie en het directiecomité van Vrij CLB Netwerk.
 • Daarnaast heeft de raad van bestuur ook een aantal strategische verantwoordelijkheden ten aanzien van het netwerk. De raad zet de strategische krijtlijnen voor de vrije CLB’s in Vlaanderen en Brussel uit. Ze doet dit op basis van een participatief proces waarbij de lokale besturen en het directiecomité betrokken worden.
 • Verder bespreekt de raad van bestuur de standpunten (bv. ten opzichte van de overheid, welzijn etc.) voorgedragen door het directiecomité, test of deze overeenstemmen met de Vrij CLB-strategie en keurt deze vervolgens al dan niet goed.
 • De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de werking van het centrale niveau zelf en het personeelsbeleid van het netwerk.

De raad van bestuur komt minstens 4 keer per jaar samen.

Algemene Vergadering

Alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding zijn lid van de algemene vergadering. De leden-CLB besturen de ledenvereniging, maar ook partnerorganisaties nemen deel aan de besluitvorming.

Partners bij de oprichting waren:

 • CSBO (Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering)
 • VMSI (Verbond der Medisch-Sociale Instellingen)
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen, voorheen VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs)
 • VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen)
 • Beweging.net, voorheen ACW (Koepel van Christelijke werknemersorganisaties)
 • LCM (Landsbond van Christelijke Mutualiteiten)

Stichtende leden:

 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen, voorheen VSKO Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs - Guimardstraat 1, 1040 Brussel
 • VCOV Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen - Berkendreef 7, 3220 Holsbeek
 • Beweging.net, voorheen ACW Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties - Wetstraat 121, 1040 Brussel
 • LCM Landsbond der Christelijke Mutualiteiten - Wetstraat 121, 1040 Brussel

Leden-organisaties:

 • COC Christelijke Onderwijs Centrale - Britsierslaan 5, 1030 Brussel
 • Vlaams Welzijnsverbond van Caritas Catholica Vlaanderen - Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen