Een nieuw decreet op de leerlingenbegeleiding. Een nieuw CLB.

We hertekenden onze werking. Aan de basis liggen heel wat adviezen van scholieren, ouders, scholen, partnerorganisaties en uiteraard een nieuw decreet op de leerlingenbegeleiding. De vrije CLB’s starten helemaal nieuw aan het schooljaar: reorganisatie, een nieuw fris logo én een campagne helemaal op maat van leerlingen en ouders. Met veel gedrevenheid gaan we het schooljaar van start met het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding.

Leerlingenbegeleiding: school en CLB samen voor elke leerling

31/08/2018

Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding legt de verantwoordelijkheid voor de leerlingenbegeleiding heel duidelijk bij de school. Daarmee krijgt de belangrijke rol van de schoolinterne leerlingenbegeleiding erkenning. Dat is logisch: de school is waar de leerlingen zijn. Het zorgt voor meer helderheid over de opdracht in leerlingenbegeleiding van de school en die van het CLB. Wanneer de ondersteuning op school niet volstaat, begeleidt het CLB. Aanvullend op de school. De samenwerking en rolverdeling gebeurt op basis van het zorgcontinuüm dat we al kennen uit het M-decreet.

Verwachtingen veranderen, vrije CLB's veranderen mee

De samenleving evolueert in ijltempo, en daarmee de verwachtingen die aan de CLB's gesteld worden. De afgelopen jaren sleutelden de vrije CLB's hard aan hun organisatie. Onze organisatievorm eiste dat elke CLB’er elke zorgvraag zou kunnen opnemen. De verschuiving naar een tweede lijn maakt dat er ruimte moet zijn om te specialiseren, met een veranderende werking tot gevolg.

Toen de CLB’s opgericht werden, stond de schoolinterne leerlingenbegeleiding in het gewoon onderwijs nog in de kinderschoenen. Vandaag is dat wel anders. Leerlingen kunnen terecht bij hun interne leerlingenbegeleider(s). Ze kunnen ook meteen naar het CLB met hun vraag, maar vaak neemt het CLB de vraag op in aanvulling van de schoolinterne leerlingenbegeleiding. En dus stappen we af van de ‘iedereen kan alles’-organisatie die we waren. Met CLB’ers die specialiseren in bepaalde gebieden. En meer gegroepeerde expertise om complexere vragen aan te kunnen. Er blijft een breed onthaal waar alle leerlingen en hun ouders met alle vragen terechtkunnen. Zo staan we klaar om elke leerling die dat nodig heeft, te helpen.

De leerlingenbegeleiding situeert zich op vier begeleidingsdomeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Dat laatste is vooral gekend als ‘de medische onderzoeken’. Die veranderen en gaan van 7 keer in een schoolloopbaan naar 5. Inhoudelijk verruimen ze, waardoor er meer aandacht zal zijn voor de totale ontwikkeling van de leerling. Dat biedt ruimte voor meer wisselwerking tussen de preventieve gezondheidszorg en de andere domeinen. En dat is goed voor de leerling, want het garandeert een bredere en diepere blik op wat ook de zorg mag zijn. Het nieuwe decreet geeft de CLB’s meer dan vroeger de kans om onderling samen te werken en er komt een uitbreiding van personeel voor de CLB’s. Op die manier biedt het decreet heel wat mogelijkheden voor een vernieuwde CLB-werking.

We tonen dat ook met een nieuwe campagne!

We willen ook duidelijk communiceren wat er mag verwacht worden van het CLB. Om de veranderde werking naar iedereen duidelijk te maken, komen we met een nieuwe frisse huisstijl én een campagne.

Het CLB helpt. Die korte slogan vertelt duidelijk waarvoor we staan en kenschetst het brede spectrum aan hulp die wij bieden aan leerlingen en hun ouders, aan scholen en leerlingenbegeleiders. Je kan ‘m in twee betekenissen lezen, zowel actief (wij helpen door actie te ondernemen) als passief (het helpt om bij het CLB te rade te gaan).

Elke leerling basisonderwijs krijgt binnenkort een folder mee in de boekentas. Ouders krijgen daarin een helder zicht op waarvoor ze bij ons terechtkunnen.

Exclusief voor jongeren

Het CLB leeft met je mee

Dat is de slogan waarmee we scholieren uit het secundair rechtstreeks aanspreken en aanporren om ons in te schakelen. Voor hen pakken we uit met een affiches en flyers op school. Helemaal in hun taal.

Laat schooljaar 2018-2019 maar komen.

Een imago, dat groeit van binnenuit. Daarom keken we eerst naar onze organisatie. We hervormden de CLB-teams zodat die beter op de hedendaagse zorgvragen van leerlingen kunnen inspelen. Die vernieuwing verdient ook een nieuwe look en een campagne. Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar staan de vrije CLB's meer dan ooit klaar voor het nieuwe schooljaar. Klaar voor het nieuwe decreet en vooral: klaar voor de meer dan 800.000 leerlingen onder onze hoede. Samen met hun school gaan we de uitdagingen van 2018-2019 vol vertrouwen aan.

Een gesprek?

Stefan Grielens,
Algemeen directeur
Vrij CLB Netwerk
0495 400 985

Algemeen perscontact

Annelies De Graeve
02 240 07 67

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen