Leerlingendossier

Het CLB Weimeersen houdt voor elke leerling een leerlingendossier bij.
In dit dossier worden persoonsgegevens bijgehouden en de gegevens betreffende de CLB-interventies. Het dossier bevat o.m. medische gegevens, sociale en psychologische gegevens, verslaggeving. De CLB-medewerkers springen uiterst zorgvuldig om met deze privacygevoelige gegevens.

Verwerking

Bij de verwerking van deze gegevens houden de CLB-medewerkers zich aan de toepasselijke regelgeving inzake de leerlingenbegeleiding en de regelgeving inzake de privacy. Binnen het centrum werden hiervoor de nodige maatregelen genomen.

Bij het uitwisselen van leerlingengegevens zijn de CLB-medewerkers gebonden door het beroepsgeheim. Zij wisselen enkel relevante gegevens uit met de school en met externe hulpverleners in het kader van een onderzoek of begeleiding. Wanneer leerlingen van school veranderen is het CLB verplicht het dossier over te dragen naar het CLB dat de nieuwe school begeleidt. De ouders of de +12-jarige leerling kunnen zich verzetten tegen deze overdracht van het dossier, behalve voor wat betreft de identificatiegegevens, gezondheidsgegevens en de gegevens inzake leerplichtbegeleiding.

Inzagerecht

Ouders of +12-jarige leerlingen hebben inzagerecht in hun dossier. Een verzoek hiertoe kan ingediend worden bij de CLB-directie. Het CLB houdt het dossier bij tot ten minste 10 jaar na het laatste consult of de laatste vaccinatie. Daarna wordt het vernietigd. Uitzondering: voor leerlingen buitengewoon onderwijs wordt het dossier bewaard tot deze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben.

Ben je een leerling en zit je ergens mee?

CLB voor leerlingen